WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

ParagonIE_Sodium_Core_Ed25519::check_S_lt_L() WP 1.0

Это метод класса: ParagonIE_Sodium_Core_Ed25519

Хуков нет.

Возвращает

true/false.

Использование

$var = ParagonIE_Sodium_Core_Ed25519::check_S_lt_L( $S );
$S(строка) (обязательный)

Код ParagonIE Sodium Core Ed25519::check S lt L: wp-includes/sodium_compat/src/Core/Ed25519.php WP 5.2.2

<?php
public static function check_S_lt_L($S)
{
  if (self::strlen($S) < 32) {
    throw new SodiumException('Signature must be 32 bytes');
  }
  $L = array(
    0xed, 0xd3, 0xf5, 0x5c, 0x1a, 0x63, 0x12, 0x58,
    0xd6, 0x9c, 0xf7, 0xa2, 0xde, 0xf9, 0xde, 0x14,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10
  );
  $c = 0;
  $n = 1;
  $i = 32;

  /** @var array<int, int> $L */
  do {
    --$i;
    $x = self::chrToInt($S[$i]);
    $c |= (
      (($x - $L[$i]) >> 8) & $n
    );
    $n &= (
      (($x ^ $L[$i]) - 1) >> 8
    );
  } while ($i !== 0);

  return $c === 0;
}