WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WP_Comments_List_Table::column_comment() public WP 1.0

{} Это метод класса: WP_Comments_List_Table{}

Хуки из метода

Возвращает

null. Ничего.

Использование

$WP_Comments_List_Table = new WP_Comments_List_Table();
$WP_Comments_List_Table->column_comment( $comment );
$comment(WP_Comment) (обязательный)
The comment object.

Код WP_Comments_List_Table::column_comment() WP 5.8.3

<?php
public function column_comment( $comment ) {
	echo '<div class="comment-author">';
		$this->column_author( $comment );
	echo '</div>';

	if ( $comment->comment_parent ) {
		$parent = get_comment( $comment->comment_parent );

		if ( $parent ) {
			$parent_link = esc_url( get_comment_link( $parent ) );
			$name        = get_comment_author( $parent );
			printf(
				/* translators: %s: Comment link. */
				__( 'In reply to %s.' ),
				'<a href="' . $parent_link . '">' . $name . '</a>'
			);
		}
	}

	comment_text( $comment );

	if ( $this->user_can ) {
		/** This filter is documented in wp-admin/includes/comment.php */
		$comment_content = apply_filters( 'comment_edit_pre', $comment->comment_content );
		?>
	<div id="inline-<?php echo $comment->comment_ID; ?>" class="hidden">
		<textarea class="comment" rows="1" cols="1"><?php echo esc_textarea( $comment_content ); ?></textarea>
		<div class="author-email"><?php echo esc_attr( $comment->comment_author_email ); ?></div>
		<div class="author"><?php echo esc_attr( $comment->comment_author ); ?></div>
		<div class="author-url"><?php echo esc_attr( $comment->comment_author_url ); ?></div>
		<div class="comment_status"><?php echo $comment->comment_approved; ?></div>
	</div>
		<?php
	}
}