WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WP_Comments_List_Table::no_items() public WP 1.0

{} Это метод класса: WP_Comments_List_Table{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

$WP_Comments_List_Table = new WP_Comments_List_Table();
$WP_Comments_List_Table->no_items();

Заметки

  • Global. Строка. $comment_status

Код WP_Comments_List_Table::no_items() WP 5.8.1

public function no_items() {
	global $comment_status;

	if ( 'moderated' === $comment_status ) {
		_e( 'No comments awaiting moderation.' );
	} elseif ( 'trash' === $comment_status ) {
		_e( 'No comments found in Trash.' );
	} else {
		_e( 'No comments found.' );
	}
}