WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WP_Post_Comments_List_Table::get_per_page() public WP 1.0

Это метод класса: WP_Post_Comments_List_Table{}

Хуков нет.

Возвращает

Число.

Использование

$WP_Post_Comments_List_Table = new WP_Post_Comments_List_Table();
$WP_Post_Comments_List_Table->get_per_page( $comment_status );
$comment_status(true/false)

По умолчанию: false

Код WP_Post_Comments_List_Table::get_per_page() WP 5.5.1

wp-admin/includes/class-wp-post-comments-list-table.php
<?php
public function get_per_page( $comment_status = false ) {
	return 10;
}