WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

dashboard_php_nag_class() WP 5.1.0

Adds an additional class to the PHP nag if the current version is insecure.

Хуков нет.

Возвращает

Строку[]. Modified array of meta box classes.

Использование

dashboard_php_nag_class( $classes );
$classes(строка[]) (обязательный)
Array of meta box classes.

Список изменений

С версии 5.1.0 Введена.

Код dashboard php nag class: wp-admin/includes/dashboard.php WP 5.5

<?php
function dashboard_php_nag_class( $classes ) {
	$response = wp_check_php_version();

	if ( $response && isset( $response['is_secure'] ) && ! $response['is_secure'] ) {
		$classes[] = 'php-insecure';
	}

	return $classes;
}