WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

iis7_rewrite_rule_exists() WP 2.8.0

Check if rewrite rule for WordPress already exists in the IIS 7+ configuration file

Хуков нет.

Возвращает

true|false.

Использование

iis7_rewrite_rule_exists( $filename );
$filename(строка) (обязательный)
The file path to the configuration file

Список изменений

С версии 2.8.0 Введена.

Код iis7_rewrite_rule_exists() WP 5.9

function iis7_rewrite_rule_exists( $filename ) {
	if ( ! file_exists( $filename ) ) {
		return false;
	}
	if ( ! class_exists( 'DOMDocument', false ) ) {
		return false;
	}

	$doc = new DOMDocument();
	if ( $doc->load( $filename ) === false ) {
		return false;
	}
	$xpath = new DOMXPath( $doc );
	$rules = $xpath->query( '/configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'wordpress\')] | /configuration/system.webServer/rewrite/rules/rule[starts-with(@name,\'WordPress\')]' );
	if ( 0 == $rules->length ) {
		return false;
	} else {
		return true;
	}
}