WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_update_330_clear_transients() WC 1.0

Clear addons page transients

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

wc_update_330_clear_transients();

Код wc update 330 clear transients: woocommerce/includes/wc-update-functions.php WC 4.3.1

<?php
function wc_update_330_clear_transients() {
	delete_transient( 'wc_addons_sections' );
	delete_transient( 'wc_addons_featured' );
}