wp_required_field_indicator хук-фильтрWP 6.1.0

Filters the markup for a visual indicator of required form fields.

Использование

add_filter( 'wp_required_field_indicator', 'wp_kama_required_field_indicator_filter' );

/**
 * Function for `wp_required_field_indicator` filter-hook.
 * 
 * @param string $indicator Markup for the indicator element.
 *
 * @return string
 */
function wp_kama_required_field_indicator_filter( $indicator ){

	// filter...
	return $indicator;
}
$indicator(строка)
Markup for the indicator element.

Список изменений

С версии 6.1.0 Введена.

Где вызывается хук

wp_required_field_indicator()
wp_required_field_indicator
wp-includes/general-template.php 5185
return apply_filters( 'wp_required_field_indicator', $indicator );

Где используется хук в WordPress

Использование не найдено.