WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

ACF_Location_Comment::match() public ACF 5.9.0

Matches the provided rule against the screen args returning a bool result.

{} Это метод класса: ACF_Location_Comment{}

Хуков нет.

Возвращает

true|false.

Использование

$ACF_Location_Comment = new ACF_Location_Comment();
$ACF_Location_Comment->match( $rule, $screen, $field_group );
$rule(массив) (обязательный)
The location rule.
$screen(массив) (обязательный)
The screen args.
$field_group(массив) (обязательный)
The field group settings.

Список изменений

С версии 5.9.0 Введена.

Код ACF_Location_Comment::match() ACF 5.9.1

<?php
public function match( $rule, $screen, $field_group ) {
	
	// Check screen args.
	if( isset($screen['comment']) ) {
		$comment = $screen['comment'];
	} else {
		return false;
	}
	return $this->compare_to_rule( $comment, $rule );
}