WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

ACF_Location_Current_User_Role::match() public ACF 5.9.0

Matches the provided rule against the screen args returning a bool result.

{} Это метод класса: ACF_Location_Current_User_Role{}

Хуков нет.

Возвращает

true|false.

Использование

$ACF_Location_Current_User_Role = new ACF_Location_Current_User_Role();
$ACF_Location_Current_User_Role->match( $rule, $screen, $field_group );
$rule(массив) (обязательный)
The location rule.
$screen(массив) (обязательный)
The screen args.
$field_group(массив) (обязательный)
The field group settings.

Список изменений

С версии 5.9.0 Введена.

Код ACF_Location_Current_User_Role::match() ACF 5.9.1

<?php
public function match( $rule, $screen, $field_group ) {
	
	// Get current user.
	$user = wp_get_current_user();
	if( !$user ) {
		return false;
	}
	
	// Check super_admin value.
	if( $rule['value'] == 'super_admin' ) {
		$result = is_super_admin( $user->ID );
		
	// Check role.
	} else {
		$result = in_array( $rule['value'], $user->roles );
	}
	
	// Reverse result for "!=" operator.
    if( $rule['operator'] === '!=' ) {
    	return !$result;
    }
	return $result;
}