WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

ACF_Location_Nav_Menu_Item::match() public ACF 5.9.0

Matches the provided rule against the screen args returning a bool result.

{} Это метод класса: ACF_Location_Nav_Menu_Item{}

Хуков нет.

Возвращает

true|false.

Использование

$ACF_Location_Nav_Menu_Item = new ACF_Location_Nav_Menu_Item();
$ACF_Location_Nav_Menu_Item->match( $rule, $screen, $field_group );
$rule(массив) (обязательный)
The location rule.
$screen(массив) (обязательный)
The screen args.
$field_group(массив) (обязательный)
The field group settings.

Список изменений

С версии 5.9.0 Введена.

Код ACF_Location_Nav_Menu_Item::match() ACF 5.9.1

<?php
public function match( $rule, $screen, $field_group ) {
	
	// Check screen args.
	if( isset($screen['nav_menu_item']) ) {
		$nav_menu_item = $screen['nav_menu_item'];
	} else {
		return false;
	}
	
	// Append "nav_menu" global data to $screen and call 'nav_menu' logic.
	if( !isset($screen['nav_menu']) ) {
		$screen['nav_menu'] = acf_get_data('nav_menu_id');
	}
	return acf_get_location_type( 'nav_menu' )->match( $rule, $screen, $field_group );
}