WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

ACF_Location_Post_Template::match() public ACF 5.9.0

Matches the provided rule against the screen args returning a bool result.

{} Это метод класса: ACF_Location_Post_Template{}

Хуков нет.

Возвращает

true|false.

Использование

$ACF_Location_Post_Template = new ACF_Location_Post_Template();
$ACF_Location_Post_Template->match( $rule, $screen, $field_group );
$rule(массив) (обязательный)
The location rule.
$screen(массив) (обязательный)
The screen args.
$field_group(массив) (обязательный)
The field group settings.

Список изменений

С версии 5.9.0 Введена.

Код ACF_Location_Post_Template::match() ACF 5.9.1

<?php
public function match( $rule, $screen, $field_group ) {
	
	// Check screen args.
	if( isset($screen['post_type']) ) {
		$post_type = $screen['post_type'];
	} elseif( isset($screen['post_id']) ) {
		$post_type = get_post_type( $screen['post_id'] );
	} else {
		return false;
	}
	
	// Check if this post type has templates.
	$post_templates = acf_get_post_templates();
	if( !isset($post_templates[ $post_type ]) ) {
		return false;
	}
	
	// Get page template allowing for screen or database value.
	if( isset($screen['page_template']) ) {
		$page_template = $screen['page_template'];
	} elseif( isset($screen['post_id']) ) {
		$page_template = get_post_meta( $screen['post_id'], '_wp_page_template', true );
	} else {
		$page_template = '';
	}
	
	// Treat empty value as default template.
	if( $page_template === '' ) {
		$page_template = 'default';
	}
	
	// Compare rule against $page_template.
	return $this->compare_to_rule( $page_template, $rule );
}