WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

acf_form_comment::save_comment() public ACF 5.0.0

This function will save the comment data

{} Это метод класса: acf_form_comment{}

Хуков нет.

Возвращает

n/a.

Использование

$acf_form_comment = new acf_form_comment();
$acf_form_comment->save_comment( $comment_id );
$comment_id (обязательный)
-

Список изменений

С версии 5.0.0 Введена.

Код acf_form_comment::save_comment() ACF 5.9.1

<?php
function save_comment( $comment_id ) {
	
	// bail early if not valid nonce
	if( !acf_verify_nonce('comment') ) {
		return $comment_id;
	}
	
	
	// kses
  	if( isset($_POST['acf']) ) {
  	$_POST['acf'] = wp_kses_post_deep( $_POST['acf'] );
  	}
	
  
  // validate and save
  if( acf_validate_save_post(true) ) {
		acf_save_post( "comment_{$comment_id}" );
	}
	
}