WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

acf_get_user_setting() ACF 5.0.0

description

Хуков нет.

Возвращает

$post_id. (int)

Использование

acf_get_user_setting( $name, $default );
$name **
-
По умолчанию: ''
$default **
-
По умолчанию: false

Список изменений

С версии 5.0.0 Введена.

Код acf_get_user_setting() ACF 5.9.1

<?php
function acf_get_user_setting( $name = '', $default = false ) {
	
	// get current user id
	$user_id = get_current_user_id();
	
	
	// get user settings
	$settings = get_user_meta( $user_id, 'acf_user_settings', true );
	
	
	// ensure array
	$settings = acf_get_array($settings);
	
	
	// bail arly if no settings
	if( !isset($settings[$name]) ) return $default;
	
	
	// return
	return $settings[$name];
	
}