WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Features\OnboardingTasks\Tasks

Appearance::get_title() public WC 1.0

Title.

{} Это метод класса: Appearance{}

Хуков нет.

Возвращает

Строку.

Использование

$Appearance = new Appearance();
$Appearance->get_title();

Код Appearance::get_title() WC 6.1.0

public function get_title() {
	return __( 'Personalize my store', 'woocommerce' );
}