WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\API\Reports\Orders\Stats

DataStore::delete_order() public WC 1.0

Deletes the order stats when an order is deleted.

{} Это метод класса: DataStore{}

Хуки из метода
Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$result = DataStore::delete_order( $post_id );
$post_id(число) (обязательный)
Post ID.

Код DataStore::delete_order() WC 4.7.1

<?php
public static function delete_order( $post_id ) {
	global $wpdb;
	$order_id = (int) $post_id;

	if ( 'shop_order' !== get_post_type( $order_id ) && 'shop_order_refund' !== get_post_type( $order_id ) ) {
		return;
	}

	$wpdb->delete( self::get_db_table_name(), array( 'order_id' => $order_id ) );
	/**
	 * Fires when orders stats are deleted.
	 *
	 * @param int $order_id Order ID.
	 */
	do_action( 'woocommerce_analytics_delete_order_stats', $order_id );

	ReportsCache::invalidate();
}