WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Blocks\BlockTypes

FeaturedProduct::get_image() public WC 1.0

Returns the main product image URL.

{} Это метод класса: FeaturedProduct{}

Хуков нет.

Возвращает

Строку.

Использование

$FeaturedProduct = new FeaturedProduct();
$FeaturedProduct->get_image( $product, $size );
$product(\WC_Product) (обязательный)
Product object.
$size(строка)
Image size.
По умолчанию: 'full'

Код FeaturedProduct::get_image() WC 5.6.0

public function get_image( $product, $size = 'full' ) {
	$image = '';
	if ( $product->get_image_id() ) {
		$image = wp_get_attachment_image_url( $product->get_image_id(), $size );
	} elseif ( $product->get_parent_id() ) {
		$parent_product = wc_get_product( $product->get_parent_id() );
		if ( $parent_product ) {
			$image = wp_get_attachment_image_url( $parent_product->get_image_id(), $size );
		}
	}

	return $image;
}