WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Features

Marketing::component_settings() public WC 1.0

Add settings for marketing feature.

{} Это метод класса: Marketing{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив.

Использование

$Marketing = new Marketing();
$Marketing->component_settings( $settings );
$settings(массив) (обязательный)
Component settings.

Код Marketing::component_settings() WC 5.7.1

public function component_settings( $settings ) {
	// Bail early if not on a wc-admin powered page.
	if ( ! Loader::is_admin_page() ) {
		return $settings;
	}

	$settings['marketing']['installedExtensions'] = InstalledExtensions::get_data();

	return $settings;
}