WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Получай пассивный доход от сайта
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\API

SettingOptions::batch_items() public WC 1.0

Invalidates API cache when updating settings options.

{} Это метод класса: SettingOptions{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив. Of WP_Error or WP_REST_Response.

Использование

$SettingOptions = new SettingOptions();
$SettingOptions->batch_items( $request );
$request(WP_REST_Request) (обязательный)
Full details about the request.

Код SettingOptions::batch_items() WC 5.5.2

<?php
public function batch_items( $request ) {
	// Invalidate the API cache.
	ReportsCache::invalidate();

	// Process the request.
	return parent::batch_items( $request );
}