WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Features

Settings::add_feature_toggle() public WC 1.0

Add the feature toggle to the features settings.

{} Это метод класса: Settings{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив.

Использование

$result = Settings::add_feature_toggle( $features );
$features(массив) (обязательный)
Feature sections.

Код Settings::add_feature_toggle() WC 6.1.1

public static function add_feature_toggle( $features ) {
	$features[] = array(
		'title' => __( 'Settings', 'woocommerce' ),
		'desc'  => __(
			'Adds the new WooCommerce settings UI.',
			'woocommerce'
		),
		'id'    => 'woocommerce_settings_enabled',
		'type'  => 'checkbox',
	);

	return $features;
}