WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_API_Products::upload_product_image() public WC 2.2

Upload image from URL

{} Это метод класса: WC_API_Products{}

Хуков нет.

Возвращает

Массив.

Использование

$WC_API_Products = new WC_API_Products();
$WC_API_Products->upload_product_image( $image_url );
$image_url(строка) (обязательный)
-

Список изменений

С версии 2.2 Введена.

Код WC_API_Products::upload_product_image() WC 5.6.0

public function upload_product_image( $image_url ) {
	$upload = wc_rest_upload_image_from_url( $image_url );
	if ( is_wp_error( $upload ) ) {
		throw new WC_API_Exception( 'woocommerce_api_product_image_upload_error', $upload->get_error_message(), 400 );
	}

	return $upload;
}