WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Авторские Темы для WordPress
функция не описана

WC_Admin_API_Keys::actions() public WC 1.0

API Keys admin actions.

{} Это метод класса: WC_Admin_API_Keys{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

$WC_Admin_API_Keys = new WC_Admin_API_Keys();
$WC_Admin_API_Keys->actions();

Код WC_Admin_API_Keys::actions() WC 5.4.1

<?php
public function actions() {
	if ( $this->is_api_keys_settings_page() ) {
		// Revoke key.
		if ( isset( $_REQUEST['revoke-key'] ) ) { // WPCS: input var okay, CSRF ok.
			$this->revoke_key();
		}

		// Bulk actions.
		if ( isset( $_REQUEST['action'] ) && isset( $_REQUEST['key'] ) ) { // WPCS: input var okay, CSRF ok.
			$this->bulk_actions();
		}
	}
}