WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Notes

WC_Admin_Notes_Tracking_Opt_In::opt_in_to_tracking() public WC 1.0

Opt in to usage tracking when note is actioned.

{} Это метод класса: WC_Admin_Notes_Tracking_Opt_In{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$WC_Admin_Notes_Tracking_Opt_In = new WC_Admin_Notes_Tracking_Opt_In();
$WC_Admin_Notes_Tracking_Opt_In->opt_in_to_tracking( $note );
$note(WC_Admin_Note) (обязательный)
Note being acted upon.

Код WC_Admin_Notes_Tracking_Opt_In::opt_in_to_tracking() WC 4.7.1

<?php
public function opt_in_to_tracking( $note ) {
	if ( self::NOTE_NAME === $note->get_name() ) {
		// Opt in to tracking and schedule the first data update.
		// Same mechanism as in WC_Admin_Setup_Wizard::wc_setup_store_setup_save().
		update_option( 'woocommerce_allow_tracking', 'yes' );
		wp_schedule_single_event( time() + 10, 'woocommerce_tracker_send_event', array( true ) );
	}
}