WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

Automattic\WooCommerce\Admin\Notes

WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes::__construct() public WC 1.0

Hook all the things.

{} Это метод класса: WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes = new WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes();
$WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes->__construct();

Код WC_Admin_Notes_Woo_Subscriptions_Notes::__construct() WC 4.7.1

<?php
public function __construct() {
	add_action( 'admin_init', array( $this, 'admin_init' ) );
	add_action( 'update_option_woocommerce_helper_data', array( $this, 'update_option_woocommerce_helper_data' ), 10, 2 );
}