WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Breadcrumb::endpoint_trail() protected WC 1.0

Endpoints.

Это метод класса: WC_Breadcrumb{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

// protected - в коде основоного (родительского) или дочернего класса
$result = $this->endpoint_trail();

Код WC Breadcrumb::endpoint trail: woocommerce/includes/class-wc-breadcrumb.php WC 4.5.2

<?php
protected function endpoint_trail() {
	$endpoint       = is_wc_endpoint_url() ? WC()->query->get_current_endpoint() : '';
	$endpoint_title = $endpoint ? WC()->query->get_endpoint_title( $endpoint ) : '';

	if ( $endpoint_title ) {
		$this->add_crumb( $endpoint_title );
	}
}