WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Cart_Fees::set_fees() public WC 1.0

Set fees.

{} Это метод класса: WC_Cart_Fees{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

$WC_Cart_Fees = new WC_Cart_Fees();
$WC_Cart_Fees->set_fees( $raw_fees );
$raw_fees(object[])
Array of fees.
По умолчанию: array()

Код WC_Cart_Fees::set_fees() WC 5.6.0

public function set_fees( $raw_fees = array() ) {
	$this->fees = array();

	foreach ( $raw_fees as $raw_fee ) {
		$this->add_fee( $raw_fee );
	}
}