WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Gateway_COD::change_payment_complete_order_status() public WC 3.1.0

Change payment complete order status to completed for COD orders.

{} Это метод класса: WC_Gateway_COD{}

Хуков нет.

Возвращает

Строку.

Использование

$WC_Gateway_COD = new WC_Gateway_COD();
$WC_Gateway_COD->change_payment_complete_order_status( $status, $order_id, $order );
$status(строка) (обязательный)
Current order status.
$order_id(int)
Order ID.
$order(WC_Order|false)
Order object.
По умолчанию: false

Список изменений

С версии 3.1.0 Введена.

Код WC_Gateway_COD::change_payment_complete_order_status() WC 5.7.1

public function change_payment_complete_order_status( $status, $order_id = 0, $order = false ) {
	if ( $order && 'cod' === $order->get_payment_method() ) {
		$status = 'completed';
	}
	return $status;
}