WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

WC_Gateway_COD::email_instructions() public WC 1.0

Add content to the WC emails.

{} Это метод класса: WC_Gateway_COD{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$WC_Gateway_COD = new WC_Gateway_COD();
$WC_Gateway_COD->email_instructions( $order, $sent_to_admin, $plain_text );
$order(WC_Order) (обязательный)
Order object.
$sent_to_admin(true/false) (обязательный)
Sent to admin.
$plain_text(true/false)
Email format: plain text or HTML.

Код WC_Gateway_COD::email_instructions() WC 5.0.0

<?php
public function email_instructions( $order, $sent_to_admin, $plain_text = false ) {
	if ( $this->instructions && ! $sent_to_admin && $this->id === $order->get_payment_method() ) {
		echo wp_kses_post( wpautop( wptexturize( $this->instructions ) ) . PHP_EOL );
	}
}