WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Legacy_Customer::calculated_shipping() public WC 1.0

Calculated shipping.

{} Это метод класса: WC_Legacy_Customer{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

$WC_Legacy_Customer = new WC_Legacy_Customer();
$WC_Legacy_Customer->calculated_shipping( $calculated );
$calculated *(true false)*

По умолчанию: true

Код WC_Legacy_Customer::calculated_shipping() WC 5.7.1

public function calculated_shipping( $calculated = true ) {
	wc_deprecated_function( 'WC_Customer::calculated_shipping', '3.0', 'WC_Customer::set_calculated_shipping' );
	$this->set_calculated_shipping( $calculated );
}