WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Legacy_Customer::is_paying_customer() public WC 1.0

Is the user a paying customer?

{} Это метод класса: WC_Legacy_Customer{}

Хуков нет.

Возвращает

true|false.

Использование

$WC_Legacy_Customer = new WC_Legacy_Customer();
$WC_Legacy_Customer->is_paying_customer( $user_id );
$user_id(int)
-
По умолчанию: ''

Код WC_Legacy_Customer::is_paying_customer() WC 5.6.0

function is_paying_customer( $user_id = '' ) {
	wc_deprecated_function( 'WC_Customer::is_paying_customer', '3.0', 'WC_Customer::get_is_paying_customer' );
	if ( ! empty( $user_id ) ) {
		$user_id = get_current_user_id();
	}
	return '1' === get_user_meta( $user_id, 'paying_customer', true );
}