WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Получай пассивный доход от сайта
функция не описана

WC_Meta_Box_Product_Reviews::output() public WC 1.0

Output the metabox.

{} Это метод класса: WC_Meta_Box_Product_Reviews{}

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

$result = WC_Meta_Box_Product_Reviews::output( $comment );
$comment(объект) (обязательный)
Comment being shown.

Код WC_Meta_Box_Product_Reviews::output() WC 5.5.2

<?php
public static function output( $comment ) {
	wp_nonce_field( 'woocommerce_save_data', 'woocommerce_meta_nonce' );

	$current = get_comment_meta( $comment->comment_ID, 'rating', true );
	?>
	<select name="rating" id="rating">
		<?php
		for ( $rating = 1; $rating <= 5; $rating ++ ) {
			printf( '<option value="%1$s"%2$s>%1$s</option>', $rating, selected( $current, $rating, false ) ); // WPCS: XSS ok.
		}
		?>
	</select>
	<?php
}