WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Авторские Темы для WordPress
функция не описана

WC_Settings_API::get_tooltip_html() public WC 1.0

Get HTML for tooltips.

{} Это метод класса: WC_Settings_API{}

Хуков нет.

Возвращает

Строку. Ничего.

Использование

$WC_Settings_API = new WC_Settings_API();
$WC_Settings_API->get_tooltip_html( $data );
$data(массив) (обязательный)
Data for the tooltip.

Код WC_Settings_API::get_tooltip_html() WC 5.3.0

<?php
public function get_tooltip_html( $data ) {
	if ( true === $data['desc_tip'] ) {
		$tip = $data['description'];
	} elseif ( ! empty( $data['desc_tip'] ) ) {
		$tip = $data['desc_tip'];
	} else {
		$tip = '';
	}

	return $tip ? wc_help_tip( $tip, true ) : '';
}