WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru Платформа для конвертации и монетизации трафика
функция не описана

WC_Settings_Integrations::get_sections() public WC 1.0

Get sections.

{} Это метод класса: WC_Settings_Integrations{}

Хуки из метода
Возвращает

Массив.

Использование

$WC_Settings_Integrations = new WC_Settings_Integrations();
$WC_Settings_Integrations->get_sections();

Код WC_Settings_Integrations::get_sections() WC 5.0.0

<?php
public function get_sections() {
	global $current_section;

	$sections = array();

	if ( ! Constants::is_defined( 'WC_INSTALLING' ) ) {
		$integrations = WC()->integrations->get_integrations();

		if ( ! $current_section && ! empty( $integrations ) ) {
			$current_section = current( $integrations )->id;
		}

		if ( sizeof( $integrations ) > 1 ) {
			foreach ( $integrations as $integration ) {
				$title                   = empty( $integration->method_title ) ? ucfirst( $integration->id ) : $integration->method_title;
				$sections[ strtolower( $integration->id ) ] = esc_html( $title );
			}
		}
	}

	return apply_filters( 'woocommerce_get_sections_' . $this->id, $sections );
}