WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Settings_Products::get_sections() public WC 1.0

Get sections.

Это метод класса: WC_Settings_Products{}

Хуки из метода
Возвращает

Массив.

Использование

$WC_Settings_Products = new WC_Settings_Products();
$WC_Settings_Products->get_sections();

Код WC_Settings_Products::get_sections() WC 4.5.2

woocommerce/includes/admin/settings/class-wc-settings-products.php
<?php
public function get_sections() {
	$sections = array(
		''             => __( 'General', 'woocommerce' ),
		'inventory'    => __( 'Inventory', 'woocommerce' ),
		'downloadable' => __( 'Downloadable products', 'woocommerce' ),
	);

	return apply_filters( 'woocommerce_get_sections_' . $this->id, $sections );
}