WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

WC_Site_Tracking::register_scripts() public WC 1.0

Register scripts required to record events from javascript.

Это метод класса: WC_Site_Tracking{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$result = WC_Site_Tracking::register_scripts();

Код WC_Site_Tracking::register_scripts() WC 4.5.2

woocommerce/includes/tracks/class-wc-site-tracking.php
<?php
public static function register_scripts() {
	wp_register_script( 'woo-tracks', 'https://stats.wp.com/w.js', array( 'wp-hooks' ), gmdate( 'YW' ), false );
}