WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_empty_cart() WC 1.0

Clears the cart session when called.

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

wc_empty_cart();

Код wc_empty_cart() WC 4.5.2

woocommerce/includes/wc-cart-functions.php
<?php
function wc_empty_cart() {
	if ( ! isset( WC()->cart ) || '' === WC()->cart ) {
		WC()->cart = new WC_Cart();
	}
	WC()->cart->empty_cart( false );
}