WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_get_product_category_list() WC 1.0

Returns the product categories in a list.

Хуков нет.

Возвращает

Строку.

Использование

wc_get_product_category_list( $product_id, $sep, $before, $after );
$product_id(число) (обязательный)
Product ID.
$sep(строка)
(default: ', ').
По умолчанию: ', '
$before(строка)
(default: '').
По умолчанию: ''
$after(строка)
(default: '').
По умолчанию: ''

Код wc get product category list: woocommerce/includes/wc-product-functions.php WC 4.5.2

<?php
function wc_get_product_category_list( $product_id, $sep = ', ', $before = '', $after = '' ) {
	return get_the_term_list( $product_id, 'product_cat', $before, $sep, $after );
}