WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

wc_update_product_stock_status() WC 1.0

Update a product's stock status.

Хуков нет.

Возвращает

null. Ничего.

Использование

wc_update_product_stock_status( $product_id, $status );
$product_id(int) (обязательный)
Product ID.
$status(строка) (обязательный)
Status.

Код wc_update_product_stock_status() WC 5.6.0

function wc_update_product_stock_status( $product_id, $status ) {
	$product = wc_get_product( $product_id );

	if ( $product ) {
		$product->set_stock_status( $status );
		$product->save();
	}
}