WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
фильтр не описан

woocommerce_cart_totals_fee_html хук-фильтр . WC 1.0

Использование

add_filter( 'woocommerce_cart_totals_fee_html', 'filter_function_name_5507', 10, 2 );
function filter_function_name_5507( $cart_totals_fee_html, $fee ){
	// filter...

	return $cart_totals_fee_html;
}
$cart_totals_fee_html
-
$fee
-

Где вызывается хук

wc_cart_totals_fee_html()
woocommerce_cart_totals_fee_html
woocommerce/includes/wc-cart-functions.php 343
echo apply_filters( 'woocommerce_cart_totals_fee_html', $cart_totals_fee_html, $fee ); // phpcs:ignore WordPress.Security.EscapeOutput.OutputNotEscaped

Где используется хук в ядре WooCommerce

Использование не найдено.