woocommerce_navigation_screen_ids хук-фильтрWC 1.0

Returns an array of filtered screen ids.

Использование

add_filter( 'woocommerce_navigation_screen_ids', 'wp_kama_woocommerce_navigation_screen_ids_filter' );

/**
 * Function for `woocommerce_navigation_screen_ids` filter-hook.
 * 
 * @param  $self::$screen_ids 
 *
 * @return 
 */
function wp_kama_woocommerce_navigation_screen_ids_filter( $self::$screen_ids ){

	// filter...
	return $self::$screen_ids;
}
$self::$screen_ids
-

Где вызывается хук

Screen::get_screen_ids()
woocommerce_navigation_screen_ids
woocommerce/src/Admin/Features/Navigation/Screen.php 65
return apply_filters( 'woocommerce_navigation_screen_ids', self::$screen_ids );

Где используется хук в WooCommerce

Использование не найдено.