WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

Yoast\WP\SEO\Helpers

Current_Page_Helper::__construct() public Yoast 1.0

Current_Page_Helper constructor.

{} Это метод класса: Current_Page_Helper{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$Current_Page_Helper = new Current_Page_Helper();
$Current_Page_Helper->__construct(;
$wp_query_wrapper(WP_Query_Wrapper) (обязательный)
The wrapper for WP_Query.

Код Current_Page_Helper::__construct() Yoast 15.6.2

<?php
public function __construct(
	WP_Query_Wrapper $wp_query_wrapper
) {
	$this->wp_query_wrapper = $wp_query_wrapper;
}