WordPress как на ладони
Недорогой хостинг для сайтов на WordPress: wordpress.jino.ru
функция не описана

Yoast\WP\SEO\Helpers

Indexing_Helper::__construct() public Yoast 1.0

Indexing_Helper constructor.

{} Это метод класса: Indexing_Helper{}

Хуков нет.

Возвращает

Null. Ничего.

Использование

$Indexing_Helper = new Indexing_Helper();
$Indexing_Helper->__construct(;
$options_helper(Options_Helper) (обязательный)
The options helper.
$date_helper(Date_Helper) (обязательный)
The date helper.
$notification_center(Yoast_Notification_Center) (обязательный)
The notification center.

Код Indexing_Helper::__construct() Yoast 15.6.2

<?php
public function __construct(
	Options_Helper $options_helper,
	Date_Helper $date_helper,
	Yoast_Notification_Center $notification_center
) {
	$this->options_helper      = $options_helper;
	$this->date_helper         = $date_helper;
	$this->notification_center = $notification_center;
}